Hästägare tar säkerhet på allvar. Det gör vi med.

Där­för är Clear Round Stu­re­ri utrus­tad med fle­ra uni­ka säkerhetslösningar.

Patenterat bogstöd räddar liv

Utan bogstöd i en Clear round stu­te­ri­ buss kan häs­ten all­var­ligt ska­da nac­ken vid kraf­tig inbroms­ning, gupp eller krock. Många äga­re kör ändå utan bogstöd, eftersom häs­ten kan steg­ra sig och fast­na över bom­men. Clear Round har ett unikt bogstöd som fälls auto­ma­tiskt om häs­ten läg­ger benen över det. Bom­men är ställ­bar efter häs­tens vikt och har två fäs­ten på var sida, för oli­ka höjd.

Unik säkerhetshylla på den förstärkta säkerhetsväggen

Vid häf­tig inbroms­ning eller krock trycks häs­ten bak­åt och nedåt. Det tryc­ker ihop rygg­ra­den och orsa­kar frak­tu­rer i länd­ryg­gen. För att und­vi­ka des­sa ska­dor har Clear Round på den för­stärk­ta säker­hets­väg­gen mot förar­hyt­ten mon­te­rat en unik säker­hets­hyl­la som lutar i 45 gra­der. Den ”sät­ter” sig häs­ten på, vil­ket hjäl­per den att hål­la sig uppe och ger den kraft i benen.

Clear round stuteri – Byggd som ett flygplan

Häst­de­len är till­ver­kad av fiber­kom­po­sit från fly­gin­du­strin, vil­ket ger dras­tiskt för­bätt­rad sta­bi­li­tet, håll­bar­het och säker­het samt 50 pro­cent läg­re vikt än kon­ven­tio­nel­la lösningar. Vill du se de övriga produkterna från Clear round hittar du dom här.

Clear Round Stuteri

Clear Round Stu­te­ri, vår mest sål­da modell, har dubb­la dör­rar mel­lan sadel­kam­ma­ren och häst­de­len. Och den har Clear Rounds paten­te­ra­de bogstöd som räd­dar liv.

Lastutrymme över förardel

Prak­tiskt utrym­me som våra kun­der upp­skat­tar. Vi får ofta frå­gan om det går att sova där. Vi kän­ner ing­en som verk­li­gen har gjort det, men – ja, det går.

Tacklucka och fläkt

Ljus och sval­ka. Alla våra häst­last­bi­lar har dess­utom vitt tak på utsi­dan, för att hål­la nere vär­men i hästdelen.

Kamera och termometer i hästdelen

Med kame­ran i häst­de­len ser du att häs­tar­na har det bra. Vi har även en digi­tal ter­mo­me­ter som visar tem­pe­ra­tu­ren i hästdelen.

Stor lucka, lätt ramp

Lägg mär­ke till den väl till­tag­na sido­luc­kan för häs­tens huvud. Det gör att häs­ten inte behö­ver bac­ka bak­åt innan den går ut. Ram­pen är otro­ligt lätt. Pro­va själv!

Profilera din bil

Pro­fi­le­ra din bil med t.ex. stall­namn och log­ga. Låt folk se att det är en vin­na­re som kör en vinnare.

Inklätt hjulhus

Pla­ce­rat bort­om bogstö­det under mattråget.

Bästa utsikten

Luf­tigt, rym­ligt, kul – på utflykt med en Clear round stuteri buss.

Sätt färg på bilen

Stan­dard­fär­ger­na är: antra­cit­grå, bril­jant­vit, RS-grå eller skif­fer­grå. Du kan få val­fri färg mot extra kostnad.

Fabriks­ga­ran­ti 5 år
Kar­ross­ga­ran­ti 10 år
Chas­si Peu­geot Box­er (Renault kan väljas)
Motor 165 hk (Renault: 180 hk + 50 kg)
Väx­ellå­da Manu­ell (Renault automat)
Total­vikt 3 500 kg
Tjäns­te­vikt 2 330 kg
Lastvikt 1 150 kg
Längd utvän­digt 599 cm (Renault +25 cm)
Bredd utvän­digt 212 cm
Höjd utvän­digt 305 cm
Längd invän­digt, hästdel 275 cm
Bredd invän­digt, hästdel 199 cm
Höjd invän­digt, hästdel 240 cm
Bredd på instegsramp 172 cm
Bredd på luc­ka över ramp 243 cm
Säker­hets­bom med paten­te­rad utlösningsautomatik
Säker­hets­vägg
Två dör­rar mel­lan häst­del och sadelkammare
Hönät eller höse­gel, 2 stycken.
Instegs­ramp med kraf­ti­ga mjuk­stäng­a­de dämpare
Grimskaft/​uppbindning, 4 stycken
Väx­ellå­da, manu­ell, 6‑vxl (Renault har automat)
ABS-broms­sy­stem
Dörr till sadel­kam­ma­re bak, 93 cm bred, låsbar
Tred­je högt pla­ce­rat bromsljus
Air­bag för föra­re och passagerare
Fart­hål­la­re
Kli­matan­lägg­ning
3 sitt­plat­ser
Lastut­rym­me över förardel
Ter­mo­me­ter i häst­del med digi­tal vis­ning i bildelen
Tak­föns­ter stort, öppningsbart
Ven­til i tak häst­del, självventilerande
Sido­föns­ter öpp­nings­ba­ra med galler
Väg­gar, tak, golv iso­le­ra­de i fiber-kom­po­sit­ma­te­ri­al från flyplansindustrin
Golv­mat­ta lim­mad hela gol­vet i gum­mi, tåligt för broddar
Inklätt hjul­hus med kraf­tig gummimatta.
Skydds­duk över säker­hets­vägg, lätt att ta ner för tvätt
Vik­bar vägg mel­lan häs­tar­na och vid insteg
Säker­hets­väg­gar, insteg och mel­lan­vägg, längs­gå­en­de vikbara
Lastut­rym­me över bil­del, med lastsäkringsduk
Pro­fi­le­ring utvän­digt ”HÄSTAR” fram och bak.
Säker­hets­pa­ket: reflex­väst, brand­släc­ka­re och förs­ta förband
Stan­dard­fär­ger­na är: antra­cit­grå, bril­jant­vit, RS-grå eller skif­fer­grå. Val­fri färg mot extra kostnad
Vitt tak, för läg­re värme
Vin­ter­hjul, dub­ba­de eller odub­ba­de, 4 styc­ken inklu­si­ve navkapslar
Låg­byggt chas­si för läg­re lastvinkel
Fram­hjuls­drift med ASR-antispinn

Val­fri färg på bilen.
Hingst­gal­ler, extra, till ytt­re säker­hets­vägg vid instegsramp. + 20 kg.
Fyr­hjuls­drift (Peu­geot ). + 90 kg + 5 cm höjd.
Drag­krok för drag­vikt 2 500 kg. + 35 kg.
Renault med auto­mat och 180 hk. Vikt + 90 kg. Längd utvän­digt +25 cm.
Sty­ling­pa­ket. Front- och bak­spoi­lers i kol­fi­ber­de­sign, back­speg­lar i chrome.
Kom­fort­pa­ket. + 160 kg (se tabel­len nedan).

Belys­ning med två fär­ger (vit och blå ) och regler­bar ljus­styr­ka i hästdel
Hingst­gal­ler mel­lan­vägg, demonterbart
Tjoc­ka­re golv­mat­ta som är tystare
Mat­ta, för­stärkt och rib­bad, på instegsramp
Kame­ra i hästdel
Mjukt skydd över säkerhetsbommen
Skydds­pre­sen­ning över säker­hets­hyl­la, demonterbar.
Spark­skydd sido­väg­gar och vägg häst-/bil­del
Vad­de­ra­de hel­täc­kan­de skydd instegs­vägg och mel­lan­vägg, demonterbara
Upp­bind­nings­ög­lor i karos­sen, utvän­digt, rostfri
Back­ka­me­ra
Ven­ti­la­tor elekt­risk i tak, till- och från­luft, reg­lage i bildel
LED-belys­ning
Broms- och kör­fältsas­si­stans för ökad säkerhet
Färd­da­tor
ESP med Hill­start assistan­ce (gör det lätt att star­ta i motlut)
4 alu­mi­ni­umfäl­gar med året-runt-däck
Dim­ljus
Radio, DAB, Blu­e­tooth, touchscreen
USB-uttag (lätt att lad­da mobilen)
Kyl­fack (endast Peugeot)
Tak­föns­ter pano­ra­ma, öppningsbart
Multi­funk­tions­ratt
Sto­lar i slit­starkt alcan­ta­ra-tyg med car­bo­nin­lägg (endast Peugeot).
Sto­lar i svart skinn­kläd­sel (Renault)
Formsydd mat­ta i förarhytten

Finansiering

Från 3 939 kro­nor per månad

Exempel

  • Rän­ta: 3,25 %
  • Amor­te­rings­tid: 60 månader
  • Kon­tan­tin­sats: 20 % (kan lösas med inbyte)
  • Rest­vär­de: 65 %
  • Kor­ta­re amor­te­rings­tid och läg­re rest­vär­de är möjligt.

Tre alternativ efter amorteringstiden

  • Låta lånet löpa vida­re med sam­ma månads­kost­nad som den sista månads­kost­na­den. Kre­di­ten går över och blir en van­lig avbe­tal­ning. Du behö­ver inte lösa eller sät­ta in någ­ra mer peng­ar. Kre­di­ten rul­lar på med oför­änd­rad månads­kost­nad tills lånet är slut­be­talt. Du har ock­så möj­lig­het att lösa lånet i förväg.
  • Lösa lånet  och beta­la in det kvar­va­ran­de rest­vär­det som i exemp­let intill är 65 procent.
  • Byta till en ny häst­last­bil. Det­ta blir som en slags lång­tids­hy­ra, men du beta­lar till dig själv via kre­di­ten. Vär­det på din gam­la bil blir insats till den nya.

Visste du att vi även säljer Clear rounds hästsläp? läs mer om dom här