Garantivillkor

Släpet omfattas av en 2-årig garanti mot fabrikations och materialfel. Garantitiden börjar vid dagen för ibruktagande i transportstyrelsens register. För att garantin skall vara i två år skall kunden serva släpet senast inom 13 månader efter ibruktagande datumet hos verkstad auktoriserad av Trailerimport i Norden AB. Underlåtenhet att göra detta gör att garantin upphör med omedelbar verkan på den fjortonde månadens första dag efter datumet för första ibruktagande.

  • Garantin gäller inte för slitdetaljer. Som slitdetaljer räknas bland annat; bromsdelar, däck, gas kolvar, hjullager, sparkskydd, gummibeläggningar, m.m. Garantin gäller för genomrostning av detaljer inte skönhetsfel.
  • Garantin gäller inte skador uppkomna av yttre våld. Garantin gäller inte fel eller skador orsakade av bristfällig skötsel, oaktsamhet och/eller felaktigt handhavande av släpet.
  • Garantin gäller inte för följdskador orsakade av modifieringar från original utförandet ej godkända av oss och/eller tillverkaren.
  • Garantin gäller enbart vid normal användning av konsument. Släp som används i någon form av uthyrningsverksamhet eller liknande omfattas inte av garantin.
  • Skador och/eller fel skall utan dröjsmål anmälas till leverantören. Underlåtenhet att göra detta kan medföra att garantin inte gäller.
  • Garantin ersätter aldrig några som helst följdskador eller följdkostnader. Alla garantianspråk skall ske skriftligen och kunden skall på begäran utan kostnad för leverantören inställa släpet för inspektion och/eller reparation på av leverantören anvisad plats. Underlåtenhet att göra detta kan medföra att garantin upphör att gälla.

Övrigt om skador eller problem med din transport efter garantitidens utgång.  Om du får problem med din transport efter det att garantin har upphört så vänd dig ändå till din leverantör. Vi har både kunskaperna, resurserna och viljan att hjälpa dig på bästa sätt. Vi kan ibland också anse att en skada eller ett problem är av sådan art att vi löser det åt dig ändå som en goodwill gest. Det skadar aldrig att kontrollera med oss! Vi hoppas och tror dock att du skall få många bekymmersfria år med din nya transport.

Företagspolicy

FA-Trailer skall kunna erbjuda det mest kompletta utbudet av transportmedel för häst samt specialbyggda fordon för företag och rekreation. Vi ska också hålla ett brett sortiment av kvalitets trailers så att kundens behov och krav ska kunna uppfyllas.  FA-Trailer skall tillgodose kunden med bra garantier och anpassad finansiering.


Pålitliga
Kunderna ska känna att FA-Trailer är pålitliga och detta innebär att vi alltid ska uppträda professionellt. Det professionella bemötandet ska grundas i vår kompetens och en god affärsetik.

Tryggt & säkert
Ett köp av ett släp eller lastbil från Fa Trailer ska vara tryggt och säkert. FA-Trailer kan bidra till detta genom att vara lyhörd till kundens önskemål och sedan ge förslag på en trailer eller lastbil som kan leva upp till önskemålen.  

Service
När ett köp gjorts ska kunden få den service som behövs hos FA-Trailer. Därför har Trailerimport reservdelar till alla sina släp och lastbilar samt välutbildad personal som kan ge fullgod service.

Garantier 
För att ytterligare ge kunderna trygghet när de gör ett köp hos Fa-Trailer finns det ett flertal garantier som ger dig möjlighet att få kostnadsfri service på fabrikations och materialfel. Även när din garanti gått ut kan du vända dig till FA-Trailer för att få bästa möjliga hjälp.